สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554


สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  width=

รายละเอียดข่าว

                 สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2554 สำนักศึกษาทั่วไป ได้เข้ารับการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลาด จันทร์สมบัติ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง , นางพรพิมล มโนชัย และนางสาวอรไท สีหาบุญมี ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ สำนักศึกษาทั่วไป ได้ขอรับการประเมินจำนวน 20 ตัวชี้วัด และได้สรุปคะแนนประเมินตนเองอยู่ที่ 4.53 โดยคณะกรรมการได้สรุปการให้คะแนนการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ อยู่ที่ 4.02 ซึ่งทางสำนักศึกษาทั่วไปจะได้นำข้อเสนอแนะต่างๆ จากคณะกรรมการมาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 18-01-2012  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ