พิธีเปิดศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมอเมริกัน Corner


พิธีเปิดศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมอเมริกัน Corner
 พิธีเปิดศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมอเมริกัน Corner  width=

รายละเอียดข่าว

                 พิธีเปิดศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมอเมริกัน Corner

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมพิธีเปิดศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมอเมริกัน ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโดยกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานเปิดศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมอเมริกันภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกล่าวต้อนรับ Mr. Michael Honnold ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรม สถานทูตอเมริกัน โดยมี Ms. Wendy Zaman ผู้ประสานงานศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมอเมริกัน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีได้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรมอเมริกันมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและนักเรียนให้สามารถแข่งขันกับอารยประเทศเพื่อย่างเข้าสู่สมาคมอาเซียน 2015 ต่อไป

โอกาสนี้ Mr. Michael Honnold ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรม สถานทูตอเมริกัน ได้มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ได้คะแนนดีเด่นการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการประวัติของ ดร.มาติน ลูเธอร์ คิง และศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมอเมริกัน Corner โดยตั้งอยู่ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิตและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนมาก

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 19-01-2012  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ