โครงการเสริมสร้างกระบวนการคิดและเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ


โครงการเสริมสร้างกระบวนการคิดและเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ
โครงการเสริมสร้างกระบวนการคิดและเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ  width=

รายละเอียดข่าว

                โครงการเสริมสร้างกระบวนการคิดและเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 เวลา 14.00 น. สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการคิด และเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ขึ้น ณ อาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน มี อาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวรายงาน ทั้งนี้สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการสร้างอัตลักษณ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความรอบรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เข้าใจตนเองและผู้อื่น และดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลมีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเองผู้อื่นและสังคม และพัฒนาผู้เรียนให้มีการใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้ดี และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างดี รวมถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้คนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากแนวทางดังกล่าวสำนักศึกษาทั่วไปจึงจัดโครงการเสริมสร้างกระบวนการคิด และเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Andrew Biggs จากสถาบันแอนดรูว์ บิ๊กส์ อะคาเดมี กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากร มีอาจารย์ บุคลากร นิสิตและนักเรียน ที่สนใจในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กว่า 1,000 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 19-01-2012  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ