สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2554


สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2554
 สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ปีงบประมาณ  2554  width=

รายละเอียดข่าว

                 สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2554

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555 สำนักศึกษาทั่วไป ได้เข้ารับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2554 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 จากกรรมการประเมิน นำโดย นางพิมลพรรณ ภูขมัง หัวหน้าสายตรวจ และนายทวี ศิริมงคล จากสำนักตรวจสอบภายใน ในฐานะผู้ประเมินการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ โดยในช่วงเช้ามี อาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และในช่วงบ่ายมีการสรุปผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการจากคณะกรรมการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คำคง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับฟังผลการประเมินในครั้งนี้ด้วย

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 23-01-2012  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ