มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย


มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.โรจน์ชัย ศัตรวาหา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้แทนคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพันธุศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2553 โดยมีคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมแสดงความยินดีในที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2555 และในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ได้มอบกระเช้าของขวัญแก่คณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไปทุกท่าน เพื่อเป็นการขอบคุณในโอกาสที่ท่านได้กรุณาให้คำปรึกษาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดีๆ ในการทำงาน แก่ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศึกษาทั่วไปด้วยดีตลอดมา ณ ห้องประชุม RN-103 ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2552
2. รองศาสตราจารย์วราภรณ์ วุฑฒะกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2552
3. รองศาสตราจารย์รวี เถียรไพศาล ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยาช่องปาก ภาควิชาโอษฐวิทยา ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2553
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ภาค วิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพันธุศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2553
5. พันตำรวจเอกหญิง พัชรา สินลอยมา รองศาสตราจารย์ กลุ่มงานคณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็น ศาสตราจารย์ กลุ่มงานคณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 26-01-2012  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ