โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้


โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30-15.00น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้ วิธีการและกลยุทธ์ที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น และสามารถนำมาพัฒนากระบวนการทำงานและสร้างวัตกรรมใหม่ได้ วิทยากรบรรยายให้ความรู้ คือ นายวิชิต ชาวะหา จากศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป รวม 33 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 17-08-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ