“การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศและการเขียนตำราเรียนภาษาอังกฤษ” โดยMr. David Bohlke จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ


“การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศและการเขียนตำราเรียนภาษาอังกฤษ” โดยMr. David Bohlke จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
   “การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศและการเขียนตำราเรียนภาษาอังกฤษ”  โดยMr. David Bohlke จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ    width=

รายละเอียดข่าว

                 “การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศและการเขียนตำราเรียนภาษาอังกฤษ” โดยMr. David Bohlke จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.00- 15.00 น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศและการเขียนตำราเรียนภาษาอังกฤษ” ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา สำนักศึกษาทั่วไป RN-209 อาคารราชนครินทร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ Mr. David Bohlke จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ผู้แต่งหนังสือให้สำนักพิมพ์ Four Corners โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คำคง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับวิทยาการ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมได้แก่คณาจารย์จากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยทั้งไทยและต่างชาติเข้ารับฟังบรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วย


ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบหมายให้สำนักศึกษาทั่วไปดำเนินการจัดตั้งศูนย์ภาษา(Language Centre: LLC) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางภาษาต่างประเทศและเป็นศูนย์ทดสอบวัดระดับมาตรฐานทางภาษาของนิสิตปริญญาตรี โท เอก คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรมในครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศแก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเทคนิคการเขียนตำราเรียนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสำหรับคณาจารย์ และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางภาษาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่กำลังก้าวสู่สมาคมอาเซียน เช่น การเข้าประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน การจัดฟังบรรยายพิเศษ เป็นต้น เพื่อให้คณาจารย์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง นิสิต สังคม และประเทศชาติต่อไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 21-02-2012  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ