โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม width=

รายละเอียดข่าว

                โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยง ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน และมีรองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักศึกษาทั่วไป กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณพิมพ์พร กลิ่นถาวร และคุณเพ็ญพิชญา บรรหาร (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเทคนิคการบริหารความเสี่ยง , เทคนิคการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติและการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยมีบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปเข้าร่วม ทั้งสิ้น 39 คน

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและผู้รับผิดชอบในการจัดทำความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง ครบกระบวนงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และสามารถดำเนินการตามมาตรฐาน COSO ได้

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 28-02-2012  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ