ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ width=

รายละเอียดข่าว

                วันพุธที่ 19 กันยายน 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ และคณะ จากสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ในการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้
ในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในการ การผลิตสื่อการเรียนการสอน (e-learning) บน device ต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนากระบวนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้มีระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 22-09-2012  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ