สำนักศึกษาทั่วไป มมส ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.อุบลราชธานี


สำนักศึกษาทั่วไป มมส ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.อุบลราชธานี
 สำนักศึกษาทั่วไป มมส ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.อุบลราชธานี  width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00-12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายปริญญ์ งามสุทธิ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจาก สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดยอาจารย์ทรงพล อินทเศียร รองคณบดีฝ่ายบริหาร , อาจารย์ธิราพร ศรีบุญยงค์ หัวหน้าภาควิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก พร้อมคณะรวมทั้งสิ้น 24 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักศึกษาทั่วไปด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษาอังกฤษ
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสำนักศึกษาทั่วไป ได้กล่าวต้อนรับ และบรรยายถึงภารกิจและงานที่ให้บริการด้านการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป จากนั้นได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปอีกด้วย

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 15-10-2012  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ