โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร สำนักศึกษาทั่วไป” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555


โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร สำนักศึกษาทั่วไป” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555
โครงการเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร สำนักศึกษาทั่วไป” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 width=

รายละเอียดข่าว

                สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร สำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 ขึ้น ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปได้ร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับปรุงระบบงาน สร้างเวทีการพบปะแลกเปลี่ยนการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และเป็นการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 45 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 24-10-2012  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ