บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมถวายราชสักการะพระบรมรูป ร.5 วันปิยมหาราช


บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมถวายราชสักการะพระบรมรูป ร.5 วันปิยมหาราช
บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมถวายราชสักการะพระบรมรูป ร.5 วันปิยมหาราช width=

รายละเอียดข่าว

                บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

โดยมี นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้นำบรรดาเหล่าข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และกลุ่มพลังมวลชน คล้องพวงมาลัยกร วางพวงมาลา อ่านคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราชที่ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ประกอบพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บังเกิดความสงบสุขแก่พสกนิกร พระองค์ทรงพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้าตามแบบอารยประเทศมากมาย ทั้งการเลิกทาส การปฏิรูประเบียบบริหารราชการ การศาล การศึกษา การคมนาคม การสุขาภิบาล การศาสนา การวรรณคดี รวมถึงการสงครามและการเสียดินแดง ที่ส่งผลให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองตราบเท่าทุกวันนี้

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 24-10-2012  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ