สำนักศึกษาทั่วไป มีผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2554 ระดับดี


สำนักศึกษาทั่วไป มีผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2554 ระดับดี
สำนักศึกษาทั่วไป มีผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2554 ระดับดี width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับโล่รางวัลผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2554 ประเภทหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (เทียบเท่าคณะ) ระดับดี ณ ห้องประชุม Auditorium วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จัดโดยศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตลอดจนรับทราบเกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ แก่คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิต จำนวนกว่า 1,500 คน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยพันธ์ แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาองค์กร กล่าวรายงาน

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย บุญแสง, ศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ และคุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล เป็นวิทยากรบรรยาย ในการเสวนาวิชาการ เรื่อง “วิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ประเทพา ดำเนินรายการ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในแหล่งตีพิมพ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติต่อไป

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบโล่รางวัล ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2554 ระดับดีเด่นและดี จำนวน 18 คณะ/หน่วยงาน ดังนี้

หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา)

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. คณะการบัญชีและการจัดการ คะแนน 4.5319
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คะแนน 4.4586
3. คณะศึกษาศาสตร์ คะแนน 4.4032

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช คะแนน 4.2001
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ คะแนน 4.1415
3. คณะเทคโนโลยี คะแนน 4.0751

กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. คณะเภสัชศาสตร์ คะแนน 4.4323
2. คณะพยาบาลศาสตร์ คะแนน 4.2670
3. คณะแพทยศาสตร์ คะแนน 3.7982

หน่วยการจัดการเรียนการสอน
1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผ่ายมัธยม) คะแนน 3.8495
2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผ่ายประถม) คะแนน 3.7242

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (เทียบเท่าคณะ)
1. สำนักคอมพิวเตอร์ คะแนน 4.5575
2. สำนักวิทยบริการ คะแนน 4.4918
3. สำนักศึกษาทั่วไป คะแนน 4.2014

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (สำนักงานอธิการบดี)
1. สำนักตรวจสอบภายใน คะแนน 4.6428
2. ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา คะแนน 4.5781
3. กองทะเบียนและประมวลผล คะแนน 4.5570

หน่วยงานเสริมศึกษา
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คะแนน 3.6211

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กล่าวถึงความสำคัญครั้งนี้ว่า วันนี้เป็นวันที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการชี้แจงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเผยแพร่นโยบายสู่การปฏิบัติภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ฉบับปรับปรุงใหม่ ปีพ.ศ. 2556-2559 ด้วยเหตุผลที่ว่า สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์มาครั้งหนึ่งในปีพ.ศ. 2555-2559 แต่เมื่อการดำเนินการผ่านไปหนึ่งปีงบประมาณ เราพบว่ามีประเด็นบางประเด็นที่อาจจะเป็นประเด็นซับซ้อน ประเด็นปลีกย่อย ซึ่งอาจจะไม่ใช่สาระสำคัญของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยก็ได้เสนอขอปรับปรุงแผนกลยุทธ์ดังกล่าวและเพื่อให้เราได้มาดำเนินงานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ในการที่เราจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพมาตรฐานในการจัดการศึกษา 1 ใน 10 ของประเทศ และการเป็นมหาวิทยาลัยทำงานเพื่อสังคมและชุมชนอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 31-10-2012  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ