โครงการอบรมประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรอบรม TOEFL ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555


โครงการอบรมประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรอบรม TOEFL ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555
โครงการอบรมประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรอบรม TOEFL ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555  width=

รายละเอียดข่าว

                สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรอบรม TOEFLครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ขึ้นระหว่างวันที่ 2 เมษายน ถึง 21 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องเรียนศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล และส่งเสริมบทบาทอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียนในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา และเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศและเป็นศูนย์ทดสอบวัดระดับมาตรฐานทางภาษาของนิสิต คณาจารย์ บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมของภาษานั้น ๆ ต่อไป โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมภาษาต่างประเทศ ได้แก่ นิสิต คณาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งหลักสูตรที่จัดอบรมขึ้นในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตรด้วยกัน คือ หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรอบรม TOEFL ทั้งนี้ ได้รับกียรติจาก Mr. Paul Woodhouse อาจารย์เจ้าของภาษาผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษมากว่า 5 ปี พร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานระดับสากลและเทคนิคเรียนการเรียนภาษาอังกฤษต่างๆ มากมายที่ส่งเสริมการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศต่อไป ดังภาพกิจกรรมดังต่อไปนี้

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 12-11-2012  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ