กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2555


กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2555
กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2555 width=

รายละเอียดข่าว

                บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2555 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2555 ทอดถวาย ณ วัดชัยมงคล บ้านหวาย ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยตั้งองค์กฐินสามัคคี ณ ตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ตั้งองค์กฐินสามัคคีประจำปี 2555 ขึ้น ณ ตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อทอดถวาย ณ วัดชัยมงคล บ้านหวาย ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมภายในงานมีขบวนแห่ต้นเงินของบุคลากรจาก กอง/ สำนัก/ ศูนย์/ สถาบัน และคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัย เคลื่อนจากบริเวณหอพักนิสิตมายังที่ตั้งองค์กฐินสามัคคคี

ในเวลา 18.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย โดยมีพระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ มี ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และชาวบ้านรอบนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก มีการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) และชมการแสดงดนตรีจากนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ สมโภชองค์กฐินสามัคคีตลอดทั้งคืน

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10 .00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานถวายผ้ากฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2555 ณ วัดชัยมงคล บ้านหวาย ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจำนวนมาก ในการทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ได้ปัจจัยเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 522,179 บาท เพื่อนำไปทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชาวบ้านหวาย เป็นทุนสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่เพื่อใช้ประโยชน์และใช้ในกิจของสงฆ์ต่อไป
โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กล่าวถึงความสำคัญในการทอดกฐินครั้งนี้ว่า วันนี้เป็นวันที่ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติที่อยู่โดยรอบได้มาร่วมกันทอดกฐินสามัคคี ณ วัดชัยมงคล บ้านหวาย ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้น มีความประสงค์ที่ต้องการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามไว้ ทำให้พวกเราทั้งหมดนั้นได้อยู่ใกล้ชิดและได้สืบสานวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาในการทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆ โดยรอบมหาวิทยาลัย

ในปีนี้มหาวิทยาลัยก็เห็นความสำคัญว่าวัดชัยมงคลนี้ อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารศาลาการเปรียญหลังใหม่ มีความเติบโตและใกล้เสร็จสมบูรณ์พอสมควร ก็หวังว่าด้วยกฐินสามัคคีที่ยอดประจำปีนี้ได้ประมาณ 522,179 บาท ก็จะช่วยทำให้ยอดงบประมาณในการก่อสร้างนั้นเสร็จสมบูรณ์ต่อไปในภายภาคหน้า และในโอกาสต่อๆ ไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามและชุมชนต่างๆ ก็จะได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือและดูแลวัดหรือชุมชนที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีงาม ตลอดจนการทำให้พวกเรานั้นอยู่กับสังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุข

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 04-12-2012  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ