ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด


ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)  จำกัด width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการ Microsoft Regional IT Campus Program ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเต็ม จำกัด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามร่วมกับ คุณปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุม AR201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โดยการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุน ด้านเทคโนโลยีซอฟท์แวร์เพื่อให้นิสิต และคณาจารย์ ได้ใช้เทคโนโลยีล่าสุดและมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ว่า “ผลิตและพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนดีและคนเก่งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศชาติ...” และเป็นภารกิจหลักของการดำเนินธุรกิจของบริษัทไมโครซอฟท์ ในการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 23-08-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ