โครงการฝึกอบรม เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นการประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสำนักศึกษาทั่วไป”


โครงการฝึกอบรม เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นการประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสำนักศึกษาทั่วไป”
โครงการฝึกอบรม เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นการประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสำนักศึกษาทั่วไป”  width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2555 งานประกันคุณภาพการศึกษา/ก.พ.ร. กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์ สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นการประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสำนักศึกษาทั่วไป” ขึ้น ณ ห้องประชุมสโมสร 1 อาคารสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ สำนักศึกษาทั่วไป กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จินดา งามสุทธิ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ใน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ,แผนการประกันคุณภาพการศึกษา , ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ , หลักการจัดทำตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของหน่วยงาน , หลักการจัดทำคำอธิบายตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน และข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิงตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. ทั้งยังเป็นการสร้างระบบ กลไกการควบคุมการตรวจสอบ การประเมิน การพัฒนาการดำเนินงานของสำนักฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และวัดผลสำเร็จของการประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพที่แท้จริง อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป โครงการดังกล่าวมีบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป เข้าร่วมทั้งสิ้น 57 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 19-12-2012  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ