การจัดประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการจัดตารางเรียน ปีการศึกษา 2556


การจัดประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการจัดตารางเรียน ปีการศึกษา 2556
การจัดประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการจัดตารางเรียน  ปีการศึกษา 2556   width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 – 15.00 น. งานตารางเรียนตารางสอบ สำนักศึกษาทั่วไป ได้ดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนจัดตารางเรียน ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
ในการประชุมครั้งนี้ สำนักศึกษาทั่วไป ได้มีการหารือร่วมกันกับฝ่ายวิชาการของทุกคณะ ในประเด็นของการเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 หมวดภาษาอังกฤษ รายวิชา 0021004 : ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ และรายวิชา 0021005 : ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพ สำนักศึกษาทั่วไปจะกำหนดกลุ่มเรียนให้นิสิตแต่ละสาขา ซึ่งสำนักศึกษาทั่วไปจะกำหนดเป็นรหัสหลักสูตร ให้ปรากฏตารางเรียนของนิสิตในระบบ เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนของตารางเรียน นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาร่างกำหนดวันและเวลาจัดตารางเรียน ปีการศึกษา 2556 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดตารางเรียนตลอดปีการศึกษา 2556 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการจัดตารางเรียน ปีการศึกษา 2556 (แบบที่ 2) คือ รายวิชาของคณะ กำหนดให้มีการจัดตารางเรียนในวันจันทร์ทั้งวัน วันอังคารทั้งวัน และวันพุธช่วงเช้า (08.00 – 12.00 น.) และรายวิชาศึกษาทั่วไป กำหนดให้มีการจัดตารางเรียนในวันพุธช่วงบ่าย (15.00 น. เป็นต้นไป) วันพฤหัสบดีทั้งวัน และวันศุกร์ทั้งวัน การประชุมครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรงานวิชาการ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 25 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 19-12-2012  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ