โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาจีนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาจีนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาจีนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน width=

รายละเอียดข่าว

                สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาจีนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ขึ้น ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2555 – 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องเรียน LDC อาคารราชนครินทร์ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอนโดยอาจารย์ชาวจีนจากสถาบันขงจือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาจีนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน และนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งปัจจุบันใครที่สามารถพูดภาษาที่สามนอกเหนือจากภาษาอังกฤษนั่นคือข้อได้เปรียบและกลายเป็นจุดแข็งในทันที ภาษาจีนเป็นอีกภาษาที่คนทั่วโลกใช้กันมากรองลงมาจากภาษาอังกฤษ เหตุใดจึงมีคนใช้ภาษาจีนเยอะและกลายเป็นภาษาที่คนสนใจอยากจะเรียนกันมากขึ้น คำตอบไม่ใช่เพราะประเทศจีนมีประชากรเยอะเพียงอย่างเดียวแต่เพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนที่โตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีการคาดการณ์ว่าจีน จะแซงเป็นเจ้าเศรษฐกิจโลกแทนที่ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาในปี 2020 อย่างแน่นอน นอกจากนี้จีนยังมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ฉบับที่ 12 ซึ่งจะเข้ามามีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกในด้านการลงทุน อีกทั้งการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน+3 ซึ่งจะมีผลต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคโดยเฉพาะในเขตทะเลจีนใต้ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน และประเทศไทย ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศจีนกำลังเข้ามามีอิทธิพลต่อการค้าการลงทุนในอนาคต และส่งผลให้ภาษาจีนกลายเป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ในปัจจุบันที่เรียนภาษาจีนเพิ่มเติมเป็นภาษาที่สามนอกจากภาษาอังกฤษ และสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เล็งเห็นความสำคัญของภาษาจีนด้วยเป็นภาษาที่สามและยังเป็นภาษาที่ใช้ในอนาคตอันใกล้ที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่อาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ โดยโครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาจีนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 25-12-2012  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ