“สัมมนาวิชาการโครงงานพัฒนาการเรียนรู้ และเวที (Show & Share) ครูสอนดี”


“สัมมนาวิชาการโครงงานพัฒนาการเรียนรู้ และเวที (Show & Share) ครูสอนดี”
“สัมมนาวิชาการโครงงานพัฒนาการเรียนรู้  และเวที  (Show & Share) ครูสอนดี” width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมูลนิธิ สดศรี – สฤษดิ์วงศ์ ได้จัดสัมมนาวิชาการภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูสอนดี จังหวัดมหาสารคาม (PLC มหาสารคาม) ขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พชรวิทย์ จันทรศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป (หัวหน้าโครงการวิจัย LLEN มหาสารคาม) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบโล่รางวัลโครงงานพัฒนาการเรียนรู้ดีเด่นในเครือข่ายโครงการวิจัย LLEN มหาสารคาม จำนวน 5 โครงงาน และกล่าวรายงาน โดยหัวหน้าโครงการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูสอนดี จังหวัดมหาสารคาม (อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม)

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) สร้างชุมชนการเรียนรู้ครูสอนดี (PLC) ในจังหวัดมหาสารคาม
2) สร้างทีมแกนนำครูอำนวย (PLC manager &Facilitator) ให้เกิดภายในจังหวัดมหาสารคาม
3) ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดีๆ (Best Practice) ของครูสอนดีจังหวัดมหาสารคาม

การดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายครูต่อเนื่องจากโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม (LLEN มหาสารคาม) และได้จัดสัมมนาวิชาการโครงงานพัฒนาการเรียนรู้ และเวที (Show & Share) ครูสอนดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อการสร้างเครือข่ายครูสอนดีในจังหวัดมหาสารคามให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งนำเสนอโครงงานพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และมอบโล่รางวัลโครงงานพัฒนาการเรียนรู้ดีเด่นในเครือข่ายโครงการวิจัย LLEN มหาสารคาม ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการมอบโล่รางวัลโครงงานพัฒนาการเรียนรู้ดีเด่นในเครือข่ายโครงการวิจัย LLEN มหาสารคาม จำนวน 5 โครงงาน ได้แก่
- โครงงานสารส้มจากกระป๋องอะลูมิเนียม รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
- โครงงานจักรยานปั่นน้ำ รร.เชียงยืนพิทยาคม
- โครงงานสำรวจการทอผ้าไหมในตำบลขามป้อม รร.ขามป้อมพิทยาคม
- โครงงานเปลือกหอยเชอรี่ลดการใช้ปูน รร.นาเชือกพิทยาสรรค์
- โครงงานน้ำหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่เร่งข้าวโตไว รร.นาดูนประชาสรรพ์

จากนั้นเป็นเวทีนำเสนอโครงงานพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายฯ โครงงานที่มาร่วมนำเสนอจากโรงเรียนเครือข่าย 12 โรงเรียน มีโครงงานรวมทั้งสิ้น 24 โครงงาน นักเรียนเข้าร่วม 114 คน โดยมีเป้าหมายสำคัญคือให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้จากการทำโครงงานระหว่างเพื่อนต่างโรงเรียน
กิจกรรมที่เริ่มในภาคบ่าย คือเวที (Show & Share) ของครูสอนดี และครูเครือข่าย จำนวน 42 คน ที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์การสอน ตลอดจนสานต่อการสร้างเครือข่ายครูสอนดีในจังหวัดมหาสารคามให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างยั่งยืน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 25-12-2012  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ