สวัสดีปีใหม่ 2556 คณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป


สวัสดีปีใหม่ 2556 คณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป
สวัสดีปีใหม่ 2556 คณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เข้าได้มอบกระเช้าของขวัญในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2556 แด่คณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป
ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงครามชัย ลีทองดี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ คณบดีคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ , รองศาสตราจารย์ ดร.โรจน์ชัย ศัตรวาหา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช , ดร.สุริทอง ศรีสะอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการ และนางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 14-01-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ