การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2556


การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2556
การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2556 width=

รายละเอียดข่าว

                การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้อง LDC ชั้น 1 และ ห้อง RN 207 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งในปีการศึกษา 2556 นี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน จำนวน 10 คณะ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (7 คน), คณะวิทยาศาสตร์ (17 คน), คณะศึกษาศาสตร์ (8 คน), คณะเทคโนโลยี (50 คน), คณะการบัญชีและการจัดการ (60 คน), คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (4 คน), วิทยาลัยการเมืองการปกครอง (10 คน), คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (4 คน), วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (2 คน), คณะวัฒนธรรมศาสตร์ (20 คน) รวมทั้งสิ้น 212 คน

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะต่างๆ เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

คณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์อารีย์รัตน์ โนนสุวรรณ , อาจารย์ ดร.รังสรรค์ โฉมยา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา จันทคัต , อาจารย์กนกนภา เอราวรรณ , อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ โคจร, รองศาสตราจารย์ ดร.ธูปทอง กว้างสวาสดิ์ , อาจารย์สุดาเรศ ศิริสิทธิ์ธนภาค

คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงคุณจันทจร , อาจารย์ ดร.ศาสตรา เหล่าอรรคะ และอาจารย์ ดร.โฆสิต แพงสร้อย

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้แก่ อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้แก่ อาจารย์ศิวดล พัฒนาจักร

คณะเทคโนโลยี ได้แก่ อาจารย์ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์ , อาจารย์มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ , อาจารย์บุษบา ธระเสนา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์นวรัตน์ สภานุชาต , อาจารย์วิจิตรา อีสแตม ,อาจารย์ชนิดาภา สุขเจริญ , อาจารย์มานิตา ศรีสวัสดิ์ , อาจารย์พรทิพย์ สุพรรณฝ่าย ,อาจารย์อสมาภรณ์ สิทธิ
คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์วันชัย สังฆ์สุข , อาจารย์ ดร.ปัทมาวดี เงินจันทร์ , อาจารย์ ดร.ณภัสนันท์ ศรีสารคาม , อาจารย์ ดร.บุษกร คงเอียด , อาจารย์ ดร.ประธาน ศรีวิไล , อาจารย์ ดร.มัณฑนา นครเรียบ , อาจารย์ ดร.สุจินต์ อังกุราวิรุทธ์

คณะการบัญชีและการจัดการ ได้แก่ อาจารย์ขจิต ก้อนทอง , อาจารย์ปวิภาดา ทวีสิทธิ์ , อาจารย์ปวรปรัชญ์ หงสากล

คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้แก่ อาจารย์ ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผลโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่ทำความดี มีคุณธรรมจริยธรรม และช่วยเหลือสังคมเป็นที่ประจักษ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ โดยมีความสามารถที่เรียนได้จนจบระดับปริญญาตรี ในระบบโควตาพิเศษ ไม่มีการสอบแข่งขัน และสนับสนุน ส่งเสริมการนำความดีเป็นองค์ประกอบหลักในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น

โดยในจังหวัดมหาสารคาม มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มหาสารคาม, องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และ สำนักศึกษาทั่วไปได้ทำความร่วมมือมูลนิธิสยามกัมมาจล โดยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายและเสริมศักยภาพโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 21 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนให้เข้าใจและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เป็นเครือข่ายโครงการดังกล่าว จำนวน 9 โรงเรียน โดยคลุมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม หนองบัวลำภู ชัยภูมิ ที่จะสามารถเข้าร่วมสมัครโครงการเด็กดีมีที่เรียนได้

หมายเหตุ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ ในวันที่ 18 มกราคม 2556 ทางเว็บไซต์ http://www.genedu.msu.ac.th และ http://www.msu.ac.th

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 14-01-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ