สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ 2555


สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ 2555
สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ 2555 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 สำนักศึกษาทั่วไป ได้เข้ารับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ 2555 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 จากกรรมการประเมิน นำโดย นางพิมลพรรณ ภูขมัง หัวหน้าสายตรวจ , นายธนาวุฒิ ไสยาศรี และนางสาวรุ่งทิพย์ ไชยโวหาร คณะกรรมการจากสำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะผู้ประเมินการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ โดยในช่วงเช้ามี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และในช่วงบ่ายมีการสรุปผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการจากคณะกรรมการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ สำนักศึกษาทั่วไป และนายปริญญ์ งามสุทธิ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับฟังผลการประเมินในครั้งนี้ด้วย

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 14-01-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ