สำนักศึกษาทั่วไป ต้อนรับบุคลากรทางการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี


สำนักศึกษาทั่วไป ต้อนรับบุคลากรทางการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
สำนักศึกษาทั่วไป  ต้อนรับบุคลากรทางการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2553 สำนักศึกษาทั่วไป ได้ต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการสร้างมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยเป็นการจัดฝึกอบรมให้แก่อาจารย์บรรจุใหม่ อาจารย์ที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รศ.ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมแนะนำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป บรรยายพิเศษเรื่องนโยบายการบริหารจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

นายสุรพล สมบัติหอม นายทะเบียน และว่าที่ ร.ต.กฤษฎา ศักดิ์คำดวง กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาระบบสารสนเทศ กองทะเบียนและประมวลผล แนะนำระบบบริการการศึกษาและระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักศึกษาทั่วไป และนางมัทธราวัลย์ สืบวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและประเมินผล ได้แนะนำขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน และนำเสนอระบบจัดตารางเรียนตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไป

ผศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและจัดการศึกษานอกที่ตั้ง คณะศึกษาศาสตร์
ได้แนะนำระบบการจัดการเรียนการสอนของคณะ กรณีคณะศึกษาศาสตร์

การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ให้มีมุมมองที่กว้างขวางและหลากหลาย

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 23-08-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ