การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้ระบบจองรายวิชาศึกษาทั่วไปผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555


การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้ระบบจองรายวิชาศึกษาทั่วไปผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้ระบบจองรายวิชาศึกษาทั่วไปผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 13.30 – 15.00 น. งานตารางเรียนตารางสอบ สำนักศึกษาทั่วไป
ได้ดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้ระบบจองรายวิชาศึกษาทั่วไปผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ร่วมกับกองทะเบียนและประมวลผล ณ ห้อง RN1-207 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการพัฒนาระบบการจองรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นข้อมูลสำคัญในการบริหารจัดการเกี่ยวกับรายวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับความต้องการในการลงทะเบียนเรียนและการพัฒนาตนเองของนิสิต ในการประชุมครั้งนี้ สำนักศึกษาทั่วไป และกองทะเบียนและประมวลผล ได้มีการหารือร่วมกันในประเด็นของการเปิดใช้ระบบจองรายวิชาศึกษาทั่วไปในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 โดยที่ประชุมมีมติรับนโยบายมหาวิทยาลัยในการชะลอการใช้ระบบจองรายวิชาศึกษาทั่วไปในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 และให้นิสิตลงทะเบียนเรียนตามปกติตามช่วงเวลาของการลงทะเบียนเรียนทั้ง 3 ช่วง ตามปฏิทินการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 ทั้งนี้ สำนักศึกษาทั่วไป และกองทะเบียนและประมวลผล จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบอย่างทั่วถึงในลำดับต่อไป
การประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งสิ้น 10 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 17-01-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ