สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น


สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น  width=

รายละเอียดข่าว

                 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป , รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นายปริญญ์ งามสุทธิ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจาก สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมคณะรวมทั้งสิ้น 5 คน เข้าศึกษาดูงานสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี พัสดุ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการห้องเรียนรวม และจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ได้กล่าวต้อนรับ และบรรยายถึงภารกิจด้านการบริหารจัดการของสำนักศึกษาทั่วไปในภาพรวม จากนั้นได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนางานด้านการบริหารจัดการสำนักวิชาศึกษาทั่วไปอีกด้วย

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 17-01-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ