โครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2556


โครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2556
  โครงการ Big Cleaning Day  ประจำปี 2556   width=

รายละเอียดข่าว

                 โครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2556


เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการ Big Cleaning Day เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2556 ณ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิด

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยการพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความห้องสำนักงานฯ การกวาดขยะใบไม้ กำจัดวัชพืช และตัดแต่งกิ่งไม้โดยรอบอาคารราชนครินทร์ เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอีกด้วย

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 21-01-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ