การประชุมคณะทำงานศึกษาทบทวนและปรับปรุงภาระงานสอนและค่าตอบแทนการสอน ครั้งที่ 1/2556


การประชุมคณะทำงานศึกษาทบทวนและปรับปรุงภาระงานสอนและค่าตอบแทนการสอน ครั้งที่ 1/2556
การประชุมคณะทำงานศึกษาทบทวนและปรับปรุงภาระงานสอนและค่าตอบแทนการสอน  ครั้งที่  1/2556 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 สำนักศึกษาทั่วไปได้จัดการประชุมคณะทำงานศึกษาทบทวนและปรับปรุงภาระงานสอนและค่าตอบแทนการสอน ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ อาจารย์ธีระพล ศิระบูชา รองคณบดีรองคณบดีฝ่ายพัฒนา นิสิตและอาคารสถานที่ คณะการบัญชีและการจัดการ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์พิบูลย์ , รองศาสตราจารย์อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ , รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม และบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาทบทวนและปรับปรุงภาระงานสอนและค่าตอบแทนการสอน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 192/2556 ลงวันที่ 15 มกราคม 2556 โดยให้มีหน้าที่ศึกษาทบทวนรายละเอียดเพื่อปรับปรุงการกำหนดภาระงานสอนและค่าตอบแทนการสอนของคณาจารย์ โดยมีหลักการกำหนดค่าตอบแทนการสอนตั้งแต่ชั่วโมงแรกภายในกรอบงบประมาณแต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของรายได้ ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 30-01-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ