โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดทำหลักสูตรการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาบันการศึกษาภายนอก และแนวทางการทำวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาบันการศึกษา


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดทำหลักสูตรการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาบันการศึกษาภายนอก และแนวทางการทำวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาบันการศึกษา
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดทำหลักสูตรการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาบันการศึกษาภายนอก และแนวทางการทำวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาบันการศึกษา width=

รายละเอียดข่าว

                สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมูลนิธิสยามกัมมาจล ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดทำหลักสูตรการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาบันการศึกษาภายนอก และแนวทางการทำวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาบันการศึกษาขึ้น ระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทรศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวรายงาน อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาบันการศึกษาภายนอก” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน อาจารย์ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “แนวทางการทำวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาบันการศึกษา” ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 93 คน ได้แก่ ผู้อำนวยการ และครูแกนนำโรงเรียนเป้าหมาย 26 โรงเรียน และศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนเป้าหมาย 13 หน่วยงาน

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ๒๖ โรงเรียน ให้ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนให้เข้าใจและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติสร้างเครือข่ายการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ภาคอีสานตอนบน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 11-02-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ