การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ครั้งที่ 1/2556


การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ครั้งที่ 1/2556
การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ครั้งที่ 1/2556 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักศึกษาทั่วไปได้จัดการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน และมีกรรมารผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ,รองศาสตราจารย์ณฐนนท์ ตราชู รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, รองศาสตราจารย์พฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ คณบดีคณะบัญชีและการจัดการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราวุฒิ บุญเหลือ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์ วันจันทร์ทึก ประธานสภาคณาจารย์, ผู้รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย, นางสุพิน ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 19/2555 ได้พิจารณาหารือแนวทางการดำเนินงานการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา(MSU English Exit-Exam)และมอบหมายให้สำนักศึกษาทั่วไปรับผิดชอบประสานงานการดำเนินงานตัวชี้วัด ก.พ.ร. ที่ 1.4.3.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา(MSU English Exit - Exam) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษพร้อมทั้งการวัดและการทดสอบความสามารถของนิสิตจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่มหาวิทยาลัยและทุกคณะจะต้องวางระบบและแนวทางในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย สำนักศึกษาทั่วไปได้ประชุมหารือแนวทางการจัดทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit- Exam)ร่วมกับคณะทำงานโดยร่วมกันพิจารณาหารือแนวทางการจัดทดสอบภาษาอังกฤษ แนวทางการจัดทำแบบทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และพิจารณาให้ความเห็นชอบ-ร่าง- แผนการดำเนินงานการจัดทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อมอบหมายคณะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการและนำมติเป็นแนวทางในการประชุมการดำเนินงานครั้งต่อไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 11-02-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ