การประชุมหารือการจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์สำนัก-สถาบัน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556


การประชุมหารือการจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์สำนัก-สถาบัน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556
การประชุมหารือการจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์สำนัก-สถาบัน ครั้งที่ 3  ประจำปี 2556 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 09.30 – 11.00 น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมหารือการจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์สำนัก-สถาบัน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 ขึ้น ณ ห้องประชุม RN 105 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ สำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสมจิต รัตนสวนจิก ผู้แทนสำนักวิทยบริการ , นายนิเวส ศรีธัญรัตน์ ผู้แทนสำนักวิทยบริการ , นะางสาวอนุกูล บุญอ่อน ผู้แทนสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน , นางฉวีวรรณ คืนสันเทียะ และนางสาวกันต์กนิษฐ์ หาญวงษา ผู้แทนสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ,นางสาวพัตชบูล กิ่งพุ่ม ผู้แทนสำนักคอมพิวเตอร์ และบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนดำเนินการจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์สำนัก – สถาบัน ครั้งที่ 3 ของบุคลากร โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประกอบไปด้วยสำนักศึกษาทั่วไป สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานสำนัก – สถาบันมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำงาน ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพร่างกายของบุคลากรให้แข็งแรง อันจะก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 28-02-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ