พิจารณาหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่นิสิตรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2553


พิจารณาหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่นิสิตรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2553
พิจารณาหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่นิสิตรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2553 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. งานแผนงานและกิจการพิเศษ ได้จัดการประชุมพิจารณาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่นิสิตรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2553 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณาหารือหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่นิสิตรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยมีนายปริญญ์ งามสุทธิ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน และมีผู้ร่วมการประชุม ประกอบด้วย นางมัทธราวัลย์ สืบวัฒนะ , นางเจริญใจ กุลดิลก , นางริญญาภัทร์ คำนันตา , นางสาวจันทร์สุดา อรรถโยโค , นางสาวฤทัยรัตน์ มายเจริญกุล , นางสาวศิริพร ไปนา , นางสาวศศิธร วิบูลย์พานิช , นางสาวกนกพร จารีตจตุรงค์ , นายจักรพงศ์ กุตเสนา , นายดวงพร นามหิงษ์ , นางสาวทิชากร วงศ์สุเพ็ง , นางสาวช่อลัดดา คำธานี และนางสาวนิชาภา ชัยชาญ จดบันทึกการประชุม


การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากสำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่นิสิตรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่นิสิตรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2553 ซึ่งที่ประชุมเสนอให้นำเรื่องไปปรึกษากับผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศึกษาทั่วไปเพื่อพิจารณาต่อไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 10-07-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ