การประชุมวางแผนการจัดตารางเรียนตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2/2553


การประชุมวางแผนการจัดตารางเรียนตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2/2553
การประชุมวางแผนการจัดตารางเรียนตารางสอบ  ภาคเรียนที่ 2/2553   width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมวางแผนการจัดตารางเรียนตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2/2553 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนคณบดีและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการจากคณะต่างๆ ดังนี้ คณะศึกษาศาสตร์ , คณะการบัญชีและการจัดการ , คณะแพทยศาสตร์ , วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ , วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , คณะวิทยาศาสตร์ , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะเภสัชศาสตร์ , คณะสาธารณสุขศาสตร์ , คณะเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์
การประชุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบายให้ปรับลดจำนวนวันสอบกลางภาคและปลายภาคให้น้อยลง ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการสอบกลางภาคและปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักศึกษาทั่วไปจึงได้จัดทำร่างกำหนดวันและเวลาสอบกลางภาคและปลายภาคภาคเรียนที่ 2/2553 เสนอเพื่อพิจารณา ซึ่งที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบตามร่างดังกล่าวแล้ว

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 26-08-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ