มมส ลงนาม MOU ร่วมกับภาคการศึกษายกระดับการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน


มมส ลงนาม MOU ร่วมกับภาคการศึกษายกระดับการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน
มมส ลงนาม MOU ร่วมกับภาคการศึกษายกระดับการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1,2,3 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคาม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 โดยมี นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมลงนามเป็นพยานความร่วมมือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า การจัดลงนาม MOU ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ ศูนย์ภาษา และศูนย์ภาษาวัฒนธรรมและการพัฒนาอาเซียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับหน่วยงานจัดการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ตระหนึกถึงความสำคัญในการยกระดับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีความหลากหลายและสัมฤทธิ์ผล รวมถึงความมุ่งหมายจะพัฒนางานด้านการศึกษาในจังหวัดมหาสารคามให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยการนำการจัดโครงการทางวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น ตลอดจน พัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี 2558

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 28-02-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ