การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2556


การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2556
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2556 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2556 ขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม , รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต , นายปริญญ์ งามสุทธิ , นายบัณฑิต วิมูลอาจ , นางสาวธรพร บุศย์น้ำเพชร , นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ,ว่าที่ ร้อยตรีกฤษฎา ศักดิ์คำดวง , นายสราวุธ แซ่เล็ก และนางสาวจันทร์สุดา อรรถโยโค

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณานโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักศึกษาทั่วไป และพิจารณาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาสำนักศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2555 ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามประเด็นที่เสนอในเบื้องต้นแล้ว

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 01-03-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ