สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นายปริญญ์ งามสุทธิ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจาก ฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร ส่งตรัส ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมคณะรวมทั้งสิ้น 8 คน เข้าศึกษาดูงานสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องกระบวนการ/ระบบการจัดการเรียนการสอน แนวทางในการบริหารงานและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ได้กล่าวต้อนรับ และบรรยายถึงภารกิจด้านการบริหารจัดการของสำนักศึกษาทั่วไปในภาพรวม จากนั้นได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนางานด้านการบริหารจัดการสำนักวิชาศึกษาทั่วไปอีกด้วย

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 01-03-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ