โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนด้านมาตรฐานแบบทดสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้


โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนด้านมาตรฐานแบบทดสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนด้านมาตรฐานแบบทดสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ width=

รายละเอียดข่าว

                สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนด้านมาตรฐานแบบทดสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2556 ณ ห้อง RN1-309 , RN1-207 , RN1-105 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวรายงาน

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เกี่ยวกับ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
ซึ่งประเมินผลการพัฒนาผลการเรียนรู้ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้รายละเอียดของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ระบุให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน พร้อมทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานวัดและประเมินการศึกษาเพื่อนำมาสู่การพัฒนาการสอนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบไปด้วย ผู้ประสานงานรายวิชา คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 102 คน คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สกลนคร บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ จำนวน 15 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 6 คน และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สนใจ จำนวน 9 คน

โครงการดังกล่าวนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์มหาวิยาลัยมหาสารคามและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไปดังนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวรักษ์ เฟื่องสวัสดิ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
4) รองศาสตราจารย์ ดร.ธูปทอง กว้างสวาสดิ์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5) รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6) รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คำคง อาจารย์คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 13-03-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ