สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา


สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 13.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสำนักศึกษาทั่วไป ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์สุภาพรรณ เมฆรัต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พร้อมคณะรวมทั้งสิ้น 16 คน เข้าศึกษาดูงานสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องกระบวนการ/ระบบการจัดการเรียนการสอน แนวทางในการบริหารงานและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสำนักศึกษาทั่วไป ได้กล่าวต้อนรับ และบรรยายถึงภารกิจด้านการบริหารจัดการของสำนักศึกษาทั่วไปในภาพรวม จากนั้นได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนางานด้านการบริหารจัดการสำนักวิชาศึกษาทั่วไปอีกด้วย

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 19-03-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ