การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป RN1– 105 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ดร.ฤทธิ์ไกร ไชยงาม เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม/ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายน/ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร/ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร/ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน/ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพ 206/ หัวหน้าโครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาบันการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง/ ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย/ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม/ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)/ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐสามัคคี
โครงการดังกล่าวสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยโครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาบันการศึกษา พื้นที่อีสานตอนบน ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล จะกำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นพี่เลี้ยง และสร้างเครือข่ายการพัฒนาโรงเรียนรวมทั้งเสริมศักยภาพด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 18-04-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ