ประชุมบุคลากรภายในกลุ่มงานสารสนเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการทำงาน


ประชุมบุคลากรภายในกลุ่มงานสารสนเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการทำงาน
ประชุมบุคลากรภายในกลุ่มงานสารสนเทศ  เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการทำงาน width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30 – 15.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมบุคลากรภายในกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป โดยมีนายจักรพงศ์ กุตเสนา รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันในการทำงาน เนื่องจากกลุ่มงานสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการห้องเรียนรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานบริหารจัดการห้องเรียนรวม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 01-09-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ