การประชุมคณะกรรมการจัดทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ครั้งที่ 2/2556


การประชุมคณะกรรมการจัดทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ครั้งที่ 2/2556
การประชุมคณะกรรมการจัดทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ครั้งที่ 2/2556 width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) และการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา(MSU IT Exit - Exam ) ครั้งที่ 2/2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน และมีกรรการผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ,รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐนนท์ ตราชู รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, รองศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ คณบดีคณะบัญชีและการจัดการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทร์ทึก ประธานสภาคณาจารย์, ผู้รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย, นางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2556 ที่ประชุมรับทราบรายงายผลการดำเนินการของคณะทำงานกำหนดแนวทางการดำเนินการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา(MSU English Exit - Exam) โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าควรกำหนดวิธีการในการทดสอบนิสิตแต่ละชั้นปีให้ชัดเจนเพื่อให้นิสิตได้เตรียมพร้อมในการสอบก่อนล่วงหน้าฯทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย สำนักศึกษาทั่วไปได้ประชุมพิจารณาขั้นตอนการดำเนินการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา(MSU English Exit- Exam)และการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU IT Exit -Exam)เพื่อมอบหมายคณะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการและนำมติเป็นแนวทางในการประชุมการดำเนินงานครั้งต่อไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 22-04-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ