บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2556


บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2556
บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 โดยเวลา 08.30 น. บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป นำทีมโดยนายปริญญ์ งามสุทธิ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักศึกษาทั่วไป ได้เข้ารดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป

ต่อมาเวลา 09.00 น. บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 นำโดย อาจารย์ ดร. พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ได้นำบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปทุกคนเข้าร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 ณ บริเวณสวนป่าข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และมีนายกานต์ชนก ใครอุบล นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน โดยบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปทุกคน ร่วมเดินขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์

วันสงกรานต์ถือเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ตามประเพณีของไทย และถือเป็นวันแห่งความรัก ความผูกพันของทุกคนในครอบครัว นอกจากนี้ ประเพณีสงกรานต์ยังถือเป็นประเพณีสำคัญในการทำบุญประจำเดือนห้าของประชาชนชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีประเพณีทำบุญในแต่ละเดือน รวม 12 เดือน ที่เรียกว่า ฮีต 12 ซึ่งยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีพันธกิจหลักอันหนึ่งคือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป เป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมสงกรานต์ร่วมกัน และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนปลูกฝังให้บุคลากรรักและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย อีกทั้ง ให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและท้องถิ่น

สำหรับกิจกรรมที่กำหนดในการจัดงานปีนี้ ได้แก่ การทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์จำนวน 45 รูป ในช่วงเช้า การสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย การจัดขบวนแห่ของบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยจำนวน 7 ขบวน และขบวนแห่ของนิสิตจำนวน 20 คณะ มีการประกวดเทพีสงกรานต์ การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งและหางเครื่อง การละเล่นรำวงย้อนยุค

ผลการประกวดเทพีสงกรานต์

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวนริศรา แก้วสุรินทร์ คณะการบัญชีและการจัดการ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นางสาวลินจง ชารี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ พันโนฤทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์
- รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวพักตร์วิไล จันทร์ลอย สังกัดกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ และ นางสาวสาลิกา หารประทุม สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักวิทยบริการ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ สำนักศึกษาทั่วไป
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ คณะการบัญชีและการจัดการ
- รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี

ผลการประกวดขบวนแห่

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ขบวนที่ 7 ขบวนพระประจำวันเกิดวันเสาร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ขบวนที่ 4 ขบวนพระประจำวันเกิดวันพุธ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ขบวนที่ 5 ขบวนพระประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 22-04-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ