โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556


โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556  width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 สำนักศึกษาทั่วไปได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ขึ้นระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารราชนครินทร์ ชั้น 7 ห้องเรียน RN-707 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สายัณห์ พลพิมพ์ อาจารย์ผู้เชียวชาญประจำสำนักศึกษาทั่วไปเป็นวิทยาการพิเศษในโครงการดังกล่าว

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาอังกฤษของนิสิต คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคามและผู้สนใจทั่วไปให้มีทักษะพื้นฐานในการใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม เป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลแกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว ประกอบไปด้วย นิสิต คณาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามและบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 50 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 07-05-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ