การประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ครั้งที่ 1/2556


การประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ครั้งที่ 1/2556
การประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ครั้งที่ 1/2556 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 25เมษายน 2556 สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป(RN-105) อาคารราชนครินทร์ โดยมี ผู้ศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ เป็นประธาน และมีกรรการผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ อาจารย์ ดร.พิมยุพา วัดเข้าหลาม, อาจารย์แตงอ่อน ศรีรักษ์, อาจารย์หทัย ไชยงาม คณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ตามมติคณะทำงานกำหนดแนวทางการดำเนินการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา(MSU English Exit - Exam) ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ที่ประชุมได้พิจารณาหารือขั้นตอนการดำเนินการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา(MSU English Exit - Exam) และมีมติเห็นสมควรให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบเพื่อหารือแนวทางการออกแบบทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษาเพื่อให้ได้ข้แบบทดสอบที่มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานดังกล่าวของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย สำนักศึกษาทั่วไปได้ประชุมหารือแนวทางการออกแบบทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา(MSU English Exit- Exam)ขึ้น เพื่อมอบหมายคณะกรรการและผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติต่อไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 07-05-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ