สำนักศึกษาทั่วไป มมส ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


สำนักศึกษาทั่วไป มมส ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักศึกษาทั่วไป มมส ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ณ ห้องตักสิลาคอนเวนชั่นฮอล์ล โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม โดยสำนักศึกษาทั่วไป และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียงสู่สถานศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวรายงาน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ในเขตพื้นที่อีสานทั้งสิ้น 54 โรงเรียน โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับผิดชอบเขตพื้นที่อีสานตอนบนจำนวน 26 โรงเรียน ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ และมูลนิธิสยามกัมมาจล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับผิดชอบเขตพื้นที่อีสานตอนล่าง จำนวน 19 โรงเรียน และโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา รับผิดชอบเพิ่มเติม จำนวน 9 โรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิสยามกัมมาจล และได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ เพื่อให้พัฒนาเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งขณะนี้ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ฯ แล้วจำนวน 10 โรงเรียน จากทั้งหมด 27 โรงเรียนทั่วประเทศ

กิจกรรม ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนที่กำลังขับเคลื่อนเป็นโรงเรียนศูนย์การ เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้วิเคราะห์ประเมินความพร้อมของตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จกับโรงเรียนอื่น และร่วมกันกำหนดแนวทางและวิธีการในการขับเคลื่อนฯ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 โดยวันแรกเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อนปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียน มีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน เป็นผู้อำนวยการและครูจาก 54 โรงเรียน และศึกษานิเทศ 28 คน วันที่สองเป็นการนำเสนอผลสำเร็จของตัวแทนจากแต่ละพื้นที่ และบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทครูกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 07-05-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ