โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2554 – 2563)


โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2554 – 2563)
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ.  2554 – 2563) width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2556 งานแผนงานและงบประมาณ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2554 – 2563) ขึ้น ณ โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท อ.วารินทร์ชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก นางศิริวิช ดโนทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษากองแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสำนักศึกษาทั่วไปให้สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยแผนกลยุทธ์นี้จะนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสำนักศึกษาทั่วไป และเป็นกรอบในการดำเนินการโครงการและกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสำนักศึกษาทั่วไปให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายต่อไป ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมได้แก่ ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปรวมทั้งสิ้นจำนวน 57 คน

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักศึกษาทั่วไปเพื่อให้สอดรับกับแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2555 – 2559) และนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สำนักศึกษาทั่วไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 27-05-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ