สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2555


สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2555
สำนักศึกษาทั่วไป  เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2555 width=

รายละเอียดข่าว

                สำนักศึกษาทั่วไป รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2556 จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอาจารย์พวงผกา คุณาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทั้งนี้ สำนักศึกษาทั่วไป ขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2555 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 องค์ประกอบ 17 ตัวบ่งชี้ และมีผลการประเมินตนเอง อยู่ที่คะแนน 4.94 อยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้ สำนักศึกษาทั่วไป มีผลการประเมินจากคณะกรรมการ ระดับคะแนนที่ไม่เป็นทางการ 4.94 อยู่ในระดับดีมาก

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 27-05-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ