โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป


โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป width=

รายละเอียดข่าว

                สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัด โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการศึกษา ณ ห้อง RN-309 ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ

เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและแนวทางการจัดการเรียนการผลการศึกษา เพื่อให้การประเมินผลเป็นไปตามหลักการประเมินผลการศึกษาและแก้ไขปัญหาการแก้ไขผลการศึกษา การสร้างเสริมองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการวัดผลและประเมินผล เพื่อส่งเสริมให้อนุมัติผลการเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ประกอบไปด้วย ผู้ประสานงานรายวิชา คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 110 คน ภายในโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการศึกษา รับฟังการนำเสนอประเด็นโครงการจัดการเรียนรู้ผ่านรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์ และร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและแนวทางการจัดการผลการศึกษา โดย คณะผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 04-06-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ