ประชุมโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่ฯ โครงการย่อยที่ 5/2553


ประชุมโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่ฯ โครงการย่อยที่ 5/2553
ประชุมโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่ฯ  โครงการย่อยที่ 5/2553 width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2553 เวลา 09.00-16.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม โครงการย่อยที่ 5/2553 เรื่อง “การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูรายกลุ่มสาระเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน” ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป และหัวหน้าโครงการวิจัยฯ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แก่ คณะผู้วิจัย ครูกลุ่มเป้าหมาย และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายใน
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีเสริมสร้างเครือข่ายครูเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนแนวคิด แบ่งปันประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ เพื่อหาวิธีการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการในกลุ่มสาระและประยุกต์ใช้สื่อพื้นถิ่น

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 07-09-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ