โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ width=

รายละเอียดข่าว

                สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.45 น. ณ ห้องประชุม RN-105 ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ สำนักศึกษาทั่วไป และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรนนท์ สายัณห์เกณะ และอาจารย์ ดร.พิมพ์ยุพา ประพันธ์ มาเป็นกระบวนกร

การจัดโครงการฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการการจัดการเรียนการสอนและได้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสามารถนำไปปรับใช้ได้ในสถานการณ์จริง ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์คณะต่างๆ อาทิ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี และคณะสัตวแพทยศาสตร์

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 05-06-2013  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ